Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0

Aktualnosci

Ustawa o dostępności cyfrowej w pytaniach i odpowiedziach

Dlaczego została uchwalona ustawa? Przecież dostępność www regulowało wcześniej Rozporządzenie o KRI?

Nowelizacji prawa wymagało od nas prawo unijne. Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 1). Zmienia też ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na podstawie której wydane zostało Rozporządzenie o KRI.

Czego dotyczy ustawa?

Ustawa dotyczy dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wprowadza obowiązek umieszczania na stronach www deklaracji dostępności. Określa kompetencje Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie monitoringu stron www i aplikacji mobilnych oraz jego zasady. Opisuje procedurę w razie nieprzestrzegania dostępności cyfrowej.

Co zgodnie z ustawą oznacza dostępność stron www i aplikacji mobilnych?

Dostępność cyfrowa oznacza zgodność z wymaganiami WCAG 2.1. AA określonymi w tabeli załączonej do ustawy. Wymagania te pokrywają się z pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2. Aktualnie trwa tłumaczenie normy na język polski. Za proces ten odpowiada Polski Komitet Normalizacyjny.

Czy tabela z załącznika do ustawy różni się od obowiązującej dotychczas tabeli z załącznika nr 4 do Rozporządzenia o KRI?

Tak. Ustawa wprowadza obowiązek zgodności z wytycznymi WCAG 2.1. AA. Wcześniej w Polsce obowiązywały wytyczne WCAG 2.0. AA z wyjątkami dotyczącymi dostępności multimediów.

Kto musi mieć dostępne strony zgodnie z ustawą?

Przede wszystkim podmioty publiczne. Są to jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym finansowane ze środków publicznych w ponad 50% lub z ponad połową udziałów albo akcji, lub nadzorem nad organem zarządzającym, lub z prawem do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego, związki tych podmiotów oraz niektóre organizacje pozarządowe.

Czytaj więcej o Ustawa o dostępności cyfrowej w pytaniach i odpowiedziach

Zamów audyt

Oferujemy Państwu całościowy audyt dostępności, który pozwala zapewnić pełną zgodność serwisu z międzynarodowymi standardami WCAG.

Audyt taki składa się z dwóch etapów: badania specjalistycznego przeprowadzonego przez ekspertów z zakresu programowania i dostępności, polegające na analizie eksperckiej oraz user experience.

Efektem naszych badań jest obszerny raport, w którym zawarte są wszystkie odnalezione nieprawidłowości, ich skutki dla poszczególnych niepełnosprawności oraz gotowe rozwiązania napotkanych błędów (np. fragment kodu źródłowego, rekomendacja).

 

Współpracujemy z

  • Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Urządem Komunikacji Elektronicznej
  • Pełnomocnikiem Rządu ds Osób Niepełnosprawnych
  • Uniwersytetem Śląskim
  • Posłem do Parlamentu Europejskiego Rafałem Trzaskowskim
  • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
  • Koalicją Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ "Dojrz@łość w sieci"
  • Polski Związek Niewidomych
  • Polski Związek Głuchych
  • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym