Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0

Aktualnosci

Od 1 czerwca 2015 roku obowiązuje Rozporządzenie o KRI

W Dzienniku Ustaw 16 maja 2012 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526) ustanawiające Krajowe Ramy Interoperacyjności, stanowiące ważny krok do uporządkowania rządowej infrastruktury informatycznej.

Rozporządzenie określa przede wszystkim

 • minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
 • minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych administracji publicznej.

Dostosowanie polskiego prawa do światowych standardów to pierwszy krok na drodze do wkluczenia do społeczności internetowej osób niepełnosprawnych, starszych i niezamożnych.

Rozporządzenie zobowiązuje podmioty realizujące zadania publiczne czyli m.in. ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin, policję, straż, szpitale i wiele innych organizacji do dostosowania serwisów www do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) uznanego w większości krajów Europy.
Każdy nowo powstały serwis będzie musiał być dostosowany już na etapie jego tworzenia a każda większa modernizacja będzie musiała być przeprowadzona zgodnie z regułami dostępności. Twórcy serwisów i administratorzy będą musieli zwracać uwagę na odpowiednią jakość czcionki, kontrast strony, opisy elementów graficznych, opisy pól formularzy i wyszukiwarek, poprawny kod źródłowy i wiele innych elementów zawartych w wytycznych WCAG.

Według najnowszych badań Fundacji Widzialni z 2016 roku, 22,9% stron www instytucji publicznych spełnia minimalne wymagania dostępności dla osób o specjalnych potrzebach.

Procent dostępności stron internetowych w 2015 i 2016 roku

Zamów audyt

Oferujemy Państwu całościowy audyt dostępności, który pozwala zapewnić pełną zgodność serwisu z międzynarodowymi standardami WCAG.

Audyt taki składa się z dwóch etapów: badania specjalistycznego przeprowadzonego przez ekspertów z zakresu programowania i dostępności, polegające na analizie eksperckiej oraz user experience.

Efektem naszych badań jest obszerny raport, w którym zawarte są wszystkie odnalezione nieprawidłowości, ich skutki dla poszczególnych niepełnosprawności oraz gotowe rozwiązania napotkanych błędów (np. fragment kodu źródłowego, rekomendacja).

 

Współpracujemy z

 • Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Urządem Komunikacji Elektronicznej
 • Pełnomocnikiem Rządu ds Osób Niepełnosprawnych
 • Uniwersytetem Śląskim
 • Posłem do Parlamentu Europejskiego Rafałem Trzaskowskim
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicją Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ "Dojrz@łość w sieci"
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polski Związek Głuchych
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym